Több mint szoftver

Általános Szerződési Feltételek

Kérlek olvasd el az ÁSZF-t, mielőtt ügyfelünk leszel.

AUTOREG - Logó
AUTOREG - Autó flotta

Hatálybalépés napja: 2022.06.01.

1. Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szalai-Németh Barbara E.V. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által az autoreg.hu weboldalon keresztül online szolgáltatásként megvásárolható AUTOREG Ügyviteli Rendszert igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely az autoreg.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról, vagy külföldről, a Szolgáltató, vagy közreműködője által történik.

Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő bármely eltérés csak az Ügyfél és a Szolgáltató által aláírt és jóváhagyott, írásos formában jön létre érvényesen.

Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató, mint az általános szerződési feltételek alkalmazója lehetővé tette a számára, hogy a szerződéskötés előtt az ÁSZF tartalmát megismerje, és az ÁSZF rendelkezéseit részletesen megismerte, a feltételeket elfogadja, és tudomásul veszi azt, hogy az ÁSZF a szerződés, megrendelés részévé válik.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az autoreg.hu weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer működésével és megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állunk!

2. Vállalkozó, adatkezelő adatai, fogalmak, értelmező rendelkezések

2.1 Vállalkozó adatai:

 • Név: Szalai-Németh Barbara
 • Székhely: H-9019 Győr, Szent László út 172.
 • Levelezési cím: H-9019 Győr, Szent László út 172.
 • Nyilvántartási szám: 44265704
 • Adószám: 67217746-1-28
 • Közösségi adószám: HU67217746
 • Telefonszám: +36 20 851-91-24
 • E-mail: hello@autoreg.hu
 • Weboldal: www.autoreg.hu

2.2 Adatkezelő adatai:

 • Név: Szalai-Németh Barbara
 • Székhely: H-9019 Győr, Szent László út 172.
 • Telelfonszám: +36 20 851-91-24
 • E-mail: hello@autoreg.hu
 • Weboldal: www.autoreg.hu

2.3 Fogalmak, értelmező rendelkezések:

 • Ügyfél: az a magánszemély vagy üzletszerű gazdasági tevékenységet végző vállalkozás, vagy annak képviselője, aki a Szolgáltató szolgáltatásait használja és igénybe veszi.
 • Vállalkozás: aki az 1997. évi CLV. törvény 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.
 • Felek: Szolgáltató és Ügyfél együttesen.
 • Honlap: a weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
 • Eladási ár: a szolgáltatás ára.
 • Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
 • Szerződés: Szolgáltató és Ügyfél között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
 • Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.
 • Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás az Ügyfél részére szolgáltatást nyújt, vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás, vagy annak közvetítője egy honlapon, vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és az Ügyfél az adott honlapon, vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást.
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

3. Általános rendelkezések

A Szolgáltató az Ügyfelek által megvásárolható AUTOREG Ügyviteli Rendszert és esetlegesen hozzá tartozó weboldalt forgalmaz, melyen az Ügyfél bemutathatja és értékesítheti a termékeit. Az AUTOREG Ügyviteli Rendszert az autoreg.hu weboldalról letölthető megrendelő űrlap kitöltésével és annak elektronikus úton való elküldésével vagy közvetlen a Szolálgtató számára átadva rendelheti meg.

A Szolgáltató által elkészített AUTOREG Ügyviteli Rendszertt és esetlegesen hozzá tartozó weboldal felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik megrendelték elektronikus úton vagy személyesen a Szolgáltatótól a szolgáltatást és ezzel igazolják, hogy:

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy;
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 • Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-16:00
 • Telefon: +36 20 851-91-24
 • E-mail: hello@autoreg.hu

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer szolgáltatásairól és lényeges tulajdonságairól az autoreg.hu weboldalon tájékozódhat. A weboldalon található adatok tájékoztató jellegűek, bővebb információért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a honlapon megadott elérhetőségeken!

3.1. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napjától (ami az oldal tetején található) lép hatályba és módosításig, vagy visszavonásig érvényes. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket is érintik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szoláltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

3.2. Az ÁSZF elfogadása

Jelen ÁSZF a Szolgáltató által forgalmazott szolgáltatásokra terjed ki. Ön a megrendelése véglegesítése (vásárlása) előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3.3. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.4. A szerződés időtartama

A megrendelt modul havi díjfizetés esetén a megvásárlástól számított minimum 1 hónap, negyedéves díjfizetés esetén a megvásárlástól számított 3 hónap, féléves díjfizetés esetén a megvásárlástól számított 6 hónap, éves díjfizetés esetén a megvásárlástól számított 1 év határozott időtartamra szól. A határozott idő lejártát követően, amennyiben legkésőbb a lejárat időpontját 8 (nyolc) nappal megelőzően az Ügyfél nem mondja fel a szerződést, úgy azonos időtartammal, mint az eredeti díjfizetés szerinti megrendelése (havi, negyedéves, féléves, éves), a szerződés meghosszabbodik.

3.5. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát állít ki.

3.6. Próbaidőszak

Minden új Ügyfél jogosult az AUTOREG Ügyviteli Rendszer 5 naptári napos ingyenes próbaidőszakára, amelynek során korlátlanul és kötöttségek nélkül használhatja az AUTOREG Ügyviteli Rendszer minden funkcióját az AUTOREG Ügyviteli Rendszerben lévő tesztadatok alapján, amelyet egy a Szolgáltató által biztosított domain név alatt tehet meg.

Amennyiben a felhasználó a próbaidőszak alatt nem jelzi vásárlási szándékát úgy az általa használt AUTOREG Ügyviteli Rendszer hozzáférése törlésre kerül. A törölt adatokat az Ügyfél a Szolgáltatótól nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

Amennyiben a felhasználó az próbaidőszak alatt megvásárolja az AUTOREG Ügyviteli Rendszert, úgy az addig feltöltött tartalom teszt adatnak minősül, amelyet más újonnan használó Ügyfél is kezelhet.

3.7. A szolgáltatás díja, fizetési módok

3.7.1. A szolgáltatás díja

A Szolgáltató által biztosított AUTOREG Ügyviteli Rendszer használatának havi, negyedéves, féléves vagy éves költsége van, amelyről az autoreg.hu weboldalon tájékozódhat.

A feltüntetett árakat ÁFA nem terheli.

A Szolgáltató minden Ügyfél számára biztosít egy tárhelyet, amelynek működési költségét a szolgáltatás díja magában foglalja.

A Szolgáltató minden Ügyfél számára – amennyiben igényli – biztosít egy saját domain nevet 1 éves időtartamra, amelynek éves működési költsége az Ügyfelet terheli. A domainnév költsége domannév kiterjesztése szerint eltérő lehet. Az előfizetési időszak lejárata előtt 15 nappal a Szolgáltató díjbekérőt állít ki az Ügyfél számára és lehetőséget biztosít a domainnév megújítására.

Domain név biztosítása lehet új domainnév regisztrációja vagy ha az Ügyfél rendelkezik saját domainnévvel, abban az esetben a domainnevet a Szolgáltató átregisztrálja a Szolgáltató domain kezelő rendszerébe, miután az Ügyfél az átregisztráláshoz szükséges auth kódot biztosítja. Az átregisztráció során a domain név tulajdonosa az Ügyfél marad.

3.7.2. Fizetési módok

 • Banki átutalással a Szolgáltató által kiadott számlán feltüntetett adatok alapján.

3.8. Díjnemfizetés kezelése

A Szolgáltató díjnemfizetés esetén értesíti (elektronikus úton) és megkéri az Ügyfelet a számla lejárati határidejekor, hogy rendezze a tarozását.

 • A számla lejárati határidején túl 5 nappal, amennyiben a szolgáltatás díját nem rendezi az Ügyfél, úgy a Szolgáltató korlátozza az AUTOREG Ügyviteli Rendszer moduljait, szolgáltatásait.
 • A számla lejárati határidején túl 10 nappal az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használatát teljesen korlátozza, amíg a díj nem kerül megfizetésre.
 • A számla lejárati határidején túl 15 nappal az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használatát megszűnteti, és kizárólag egyszeri visszaállítási díj ellenében állítja vissza.

3.9. Biztonsági adatmentés, annak tárolási helye és törlése

3.9.1. Biztonsági adatmentés

 • Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használata során keletkezett adatokról a Szolgáltató minden esetben biztonsági másolatot készít.
 • Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer alapértelmezetten a Szolgáltató szerverére készít biztonsági mentést, amelyet az Ügyfél módosíthat úgy, hogy saját tárterületére kéri a biztonsági adatmentést FTP-n keresztül.

3.9.2. Biztonsági adatmentés helye

 • A Szolgáltató szerverén történhet automatikus biztonsági mentés az adatbázisról (az Ügyfél által generált adatok alapján) és a fájlokról.
 • Az Ügyfél által meghatározott tárterületre (amely az Ügyfél tulajdona) történhet automatikus biztonsági mentés az adatbázisról (az Ügyfél által generált adatok alapján) és a fájlokról.

3.9.3 Biztonsági adatmentés törlése

Az Ügyfél az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használata során keletkezett adatokat az AUTOREG Ügyviteli Rendszer Ügyfélre vonatkozó saját admin felületén saját felelősségére törölheti.

4. A Szolgáltató kötelezettségei

 • A Szolgáltató biztosítja az Ügyfél számára a jelen ÁSZF-ben meghatározott AUTOREG Ügyviteli Rendszer felhasználási jogát.
 • Amennyiben a Szolgáltató hibájából bekövetkező adatvesztés vagy technikai hiba következik be, úgy a szolgáltató köteles díjmentes adatvisszaállítást biztosítani az Ügyfél számára abban az esetben, ha a biztonsági adatmentés a Szolgáltató saját szerverén elérhető. Amennyiben a biztonsági adatmentés az Ügyfél tárterületén van, a díjmentes visszaállítást a Szolgáltató csak akkor tudja elvégezni, ha az Ügyfél elküldi elektronikus úton a Szolgáltató részére a bizonsági másolatot.
 • Amennyiben a Szolgáltató, rajta kívül álló okok miatt, nem tudja biztosítani a jelen ÁSZF keretében meghatározott rendelkezésre állást az Ügyfél számára, úgy köteles haladéktalanul értesíteni őt.
 • A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná vagy hátráltatná.
 • A Szolgáltató az AUTOREG Ügyviteli Rendszer nem megfelelő használatából eredő károkért és az esetlegesen elmaradt haszonért nem vállal felelősséget.
 • A Szolgáltató az Ügyfél által bonyolított ügyletekért és az AUTOREG Ügyviteli Rendszeren keresztül forgalmazott termékekért nem tartozik felelősséggel.
 • A Szolgáltató az Ügyfél számára jogi megfelelést segítő útmutatókat biztosít (pl.: GDPR Adatvédelmi tájékoztató Minta). Szolgáltató kifejezetten felhívja Ügyfél figyelmét, hogy az útmutatók mintáknak minősülnek, Ügyfélnek kötelessége a forgalmazni kívánt termékekre, vagy szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályzati rendszer kialakítása. Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget az útmutatók használatából eredő minden kárért.

5. Az Ügyfél kötelezettségei

 • Az Ügyfél köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak megfizetni. Az Ügyfél köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információkat a Szolgáltatónak biztosítani.
 • Az Ügyfélhez tartozó AUTOREG Ügyviteli Rendszerben történő termékek értékesítési folyamatában a Szolgáltató nem vesz részt, a vásárlóval nem áll semmilyen kapcsolatban, kizárólag az Ügyféllel áll szerződésben. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó jogviták rendezése kizárólag az Ügyfél, a vevő és az adott szakhatóság között zajlik.
 • Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldésre és az adatvédelemre (GDPR) vonatkozó szabályokkal.
 • Az Ügyfél köteles minden elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségnek eleget tenni.
 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató karbantartási kötelezettségek végrehajtásának vagy technikai segítségnyújtás céljából jogosult bejelentkezni az Ügyfél részére kialakított (Ügyfél saját domain nevén működő vagy Ügyfél részére kialakított egyedi domain néven működő) AUTOREG Ügyviteli Rendszerébe.
 • Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított AUTOREG Ügyviteli Rendszert kizárólag saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Az esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a Szolgáltató nem tarozik felelősséggel.
 • Az Ügyfél az AUTOREG Ügyviteli Rendszert a számára kialakított admin felületen tudja kezelni.
 • A Szolgáltató az Ügyfél számára jogi megfelelést segítő útmutatókat biztosít (pl.: GDPR Adatvédelmi tájékoztató Minta). Szolgáltató kifejezetten felhívja Ügyfél figyelmét, hogy az útmutatók mintáknak minősülnek, Ügyfélnek kötelessége a forgalmazni kívánt termékekre, vagy szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályzati rendszer kialakítása. Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget az útmutatók használatából eredő minden kárért.

6. Rendelkezésre állás és technikai feltételek

6.1 Rendelkezésre állás

A Szolgáltató garantálja, az általa biztosított AUTOREG Ügyviteli Rendszer 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99 %-os rendelkezésre állással. Ez maximálisan évi 87,6 óra leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltató számára, amelybe beletartoznak az előre bejelentett karbantartási idők és a technikai problémák is. Amennyiben nem teljesül a 99 %-os rendelkezésre állás, úgy az Ügyfél kérheti a szolgáltatás ingyenessé tételét az adott hónapra.

6.2 Technikai feltételek

Az Ügyfélnek az AUTOREG Ügyviteli Rendszer kezeléséhez az alábbi technikai feltételekkel kell rendelkeznie:

 • Szélessávú internet
 • Felhasználónév és jelszó ismerete
 • Google Chrome, Mozilla Firefox vagy Safari böngésző legfrissebb verziója

7. Felelősség

Az autoreg.hu weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél az AUTOREG Ügyviteli Rendszert kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az autoreg.hu weboldal és az AUTOREG Ügyviteli Rendszer oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél által az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

8. Titoktartás

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) teljesítése során bármely fél számára nyilvánvalóvá válnak azok az információk, adatok és összeállítások, amelyek a másik fél működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódnak. Ezek az információk üzleti titkoknak minősülnek, és az illetéktelen személyek általi megszerzésük, hasznosításuk, másokkal való megosztásuk vagy nyilvánosságra hozataluk a jogosult fél gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Az üzleti titkok különösen, de nem kizárólagosan, magukban foglalják a következőket:

 • Know-how.
 • Program forráskód.
 • A fél alvállalkozóinak, partnereinek adatai.
 • A fél pénzügyi és egyéb műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk.

A felek kötelesek biztosítani a titoktartást a vonatkozó jogszabályok és a jelen szerződés rendelkezései szerint. A feleknek tilos a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelen módon felhasználni, illetéktelen személyekkel megosztani, átadni, közölni vagy nyilvánosságra hozni a titoktartási kötelezettségük hatálya alatt.

A feleket a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli, és tilos a másik fél írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek bármilyen formában átadniuk a tudomásukra jutó titkokat. Ez a kitétel nem alkalmazandó, ha a Szolgáltatás valamely harmadik fél rendszerével összekapcsolódik, és a Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése érdekében az adatokat továbbítja a harmadik fél részére. Ha a továbbított adatok vagy információk illetéktelenek kezébe kerülnek a továbbítás során fellépő hibák vagy rosszindulatú támadások miatt, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A titoktartási kötelezettség a jelen ÁSZF megszűnését követően is érvényben marad, és korlátozás nélkül fennáll.

A felek titoktartási kötelezettsége kivételt képez azon esetekben, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében vagy bíróság, illetve hatóság kötelezésére hozza nyilvánosságra vagy adja át a fenti adatok valamelyikét. Minden ilyen esetről a felek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást, kivéve, ha ennek közlése a folyamatban lévő eljárás érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

Az adatok titoktartása nem akadályozza a feleket abban, hogy a közöttük lévő szerződésről és annak tartalmáról számot adjanak jogi tanácsadójuknak és könyvelőjüknek, ugyanakkor tájékoztatniuk kell ezeket a személyeket arról, hogy a titoktartási kötelezettség rájuk is vonatkozik. A felek felelősek jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mintha az a sajátjuk lenne.

A felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá, tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésében jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A felek továbbá a köztük fennálló jogviszony létesítésével elismerik, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.

A Szolgáltató az alvállalkozóival, valamint egyéb közreműködőivel a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget szintén betartatja.

9. Ügyfélszolgálat és hibajavítás

9.1 Ügyfélszolgálat

Az Ügyfél a lenti elérhetőségek segítségével, elektronikus úton írásban vagy szóban veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 • Telefonszám: +36 20 851-91-24
 • E-mail cím: hello@autoreg.hu

9.2 Hibajavítás

Az Ügyfél által rendeltetésszerű használatból eredő technikai problémák javítása az alábbiak szerint történik, munkaidőtől függetlenül.

 • Kritikus hiba (amely akadályozza az AUTOREG Ügyviteli Rendszer működését) – 12-24 óra alatt javításra kerül
 • Alacsony fontosságú hiba (a látogatók számára nem látható hiba) – 24-48 óra alatt javításra kerül
 • Nem rendeltetésszerű használatból keletkezett hibák javítása maximálisan 72 óra.

10. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefonszám: +36 20 851-91-24
 • E-mail cím: hello@autoreg.hu

Az Ügyél a szolgáltatással, vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a fenti elérhetőségeink bármelyikén előterjesztheti. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek átadja vagy megküldi e-mail-ben.

Online adásvételi, vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Az Ügyfél panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően a bejelentkezés után nyújthatja be panaszát az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben Szolgáltató székhelye, vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége az Ügyfél igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel: a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
  • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  • Telefonszám: +36 96 520-217
  • Telefonszám: +36 20 851-91-24
  • Fax: +36 96 520-218
  • E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

11. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

12. Szerződés megszűnésének esetei

 • Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer a felmondást követően még a kifizetett időszak végéig elérhető marad, majd inaktívvá válik, végül az inaktivitást követő 15 napon belül törlésre kerül.
 • A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:
  • Az Ügyfél az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 45 napot meghaladóan késedelembe esik.
  • 60 napot meghaladó vis maior esete.
 • Amennyiben a Szolgáltató jogsértő tevékenységet tapasztal az Ügyfél által használt AUTOREG Ügyviteli Rendszerében úgy jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni a szolgáltatást, amelyről a felhasználónak értesítést küld. A felfüggesztésből eredő károkért az Ügyfél kártérítésre nem jogosult, az addig kifizetett szolgáltatási díjat nem követelheti vissza.
 • Az Ügyfél rendkívüli felmondással élhet a következő esetekben:
  • Ha a Szolgáltató anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást.
  • Ha a Szolgáltató indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.

13. Egyéb rendelkezések

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja.

A módosítások életbe lépésekor az AUTOREG Ügyviteli Rendszer oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

14. Tájékoztató az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használatáról

14.1. Rendszer használata és a megrendelés menete

A Szolgáltató az Ügyfél részére részletesen bemutatja az AUTOREG Ügyviteli Rendszert és annak mindegyik modulját személyesen vagy online csatornán keresztül, illetve ismerteti az Ügyféllel az Általános Szerződési feltételek pontjait. A Szolgáltató biztosít az Ügyfél számára egy ingyenes próbaidőszakot is.

14.2. A megrendelés véglegesítése

Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy szüksége van a Szolgáltató által biztosított AUTOREG Ügyviteli Rendszer valamelyik moduljára vagy moduljaira, akkor azt az autoreg.hu weboldalról letölthető megrendelő űrlap kitöltésével és annak elektronikus úton való elküldésével vagy közvetlen a Szolálgtató számára átadva rendelheti meg. Az Ügyfél egyben elfogadja az Általános Szerződési feltételeket a rendelése leadásával és tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

14.3. A szerződés létrejötte, a megrendelés elfogadása a Szolgáltató

A Szolgáltató az Ügyfél által jelzett megrendelést követően a lehető leghamarabb időn belül elkészíti az Új Ügyfél részére az AUTOREG Ügyviteli Rendszert, létrehozza vagy átregisztrálja az ügyfél részére az általa meghatározott domain nevet, amely a Szolgáltató által biztosított szerver tárhelyére mutat. Amennyiben az előkészítés elkészült, úgy értesíti az Ügyfelet a rendszer használatának megkezdéséhez és egy alap oktatást tart az Ügyfél részére a leghatékonyabb használat érdekében.

14.4. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától 168 óra az AUTOREG Ügyviteli Rendszer szolgáltatás tekintetében. Ez a határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

15. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, fotók, szövegek, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Szolgáltató írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Szalai-Németh Barbara

16. Kiegészítő rendelkezések

16.1. Egyedi kiegészítő fejlesztés az AUTOREG Ügyviteli Rendszerhez

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer funkcióinak bővítésére és a hozzá tartozó weboldal design megoldásainak módosítására igényelhető egyedi fejlesztés. Arról, hogy az adott fejlesztés mennyi időt vesz igénybe, kizárólag az AUTOREG csapata hoz döntést, melyről az Ügyfélnek részletes tájékoztatót küld elektronikus levél formájában. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyedi fejlesztés kedvezményes fizetési kötelezettséget von maga után, mert az új létrehozott és lefejlesztett funkciókat az AUTOREG Ügyviteli Rendszer többi ügyfele felé frissítheti.

16.2. Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer fejlesztése, módosítása

A Szolgáltató az AUTOREG Ügyviteli rendszer szerkezetét, megjelenését, design elemeit valamint az AUTOREG Ügyviteli rendszer meglévő moduljait, a modulok funkcióit és annak megjelenését fejlesztés és megújítás céljából módosíthatja, bővítheti az Ügyfél hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató létrehozhat az AUTOREG Ügyviteli Rendszerhez egyoldalúan új modulokat új funkciókkal, amelyek lehetnek díjmentesek és azokat díjfizetés nélkül használhat az Ügyfél.

A Szolgáltató létrehozhat az AUTOREG Ügyviteli Rendszerhez egyoldalúan új modulokat új funkciókkal, amelyeknek plusz díjai vannak és azokat csakis díjfizetés ellenében használhat az Ügyfél.

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer új moduljairól és árairól az autoreg.hu weboldalon részletesen tájékozódhat.

17. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).