Általános Szerződési Feltételek

Kérlek olvasd el az ÁSZF-t, mielőtt ügyfelünk leszel.

AUTOREG - Logó
AUTOREG - Autó flotta

Hatálybalépés napja: 2024.01.01.

1. Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szalai Zsolt e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.autoreg.hu weboldalon online szolgáltatásként kínált AUTOREG Ügyviteli Rendszer moduljait (továbbiakban: Előfizetői Szolgáltatáscsomagok) igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalja az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok és egyéb szolgáltatások használatának és igénybevételének feltételeit, valamint meghatározza a Szolgáltató és az Ügyfél jogait és kötelezettségeit.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden jogügyletre és szolgáltatásra, amely az www.autoreg.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról, vagy külföldről, a Szolgáltató, vagy közreműködője által történik.

Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az www.autoreg.hu weboldalt látogató és a Szolgáltatást igénybe vehető Ügyfelekre. Az Ügyfelek az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok igénylésekor kötelesek elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit és vállalják a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartását.

Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató, mint az Általános Szerződési Feltételek alkalmazója lehetővé tette a számára, hogy a szerződéskötés előtt az ÁSZF rendelkezéseit részletesen megismerte, a feltételeket elfogadja, és tudomásul veszi azt, hogy az ÁSZF szerződés a megrendelés részévé válik.

Amennyiben ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő bármely eltérés csak az Ügyfél és a Szolgáltató által aláírt és jóváhagyott Vállalkozási Szerződés keretében, írásos formában jön létre érvényesen.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az www.autoreg.hu weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

2. VÁLLALKOZÁS ADATAI, ADATKEZELŐ ADATAI ÉS FOGALMAK

2.1. Vállalkozó adatai:

 • Név: Szalai Zsolt e.v.
 • Székhely: H-9019 Győr, Szent László út 172.
 • Levelezési cím: H-9019 Győr, Szent László út 172.
 • Nyilvántartási szám: 58319431
 • Adószám: 45735419-1-28
 • Közösségi adószám: HU45735419
 • Telefonszám: +36 20 851-91-24
 • E-mail: hello@autoreg.hu
 • Weboldal: www.autoreg.hu

2.2. Adatkezelő adatai:

 • Név: Szalai Zsolt e.v.
 • Székhely: H-9019 Győr, Szent László út 172.
 • Telelfonszám: +36 20 851-91-24
 • E-mail: hello@autoreg.hu
 • Weboldal: www.autoreg.hu

2.3. Fogalmak, értelmező rendelkezések:

 • ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti.
 • Ügyfél: az a magánszemély vagy üzletszerű gazdasági tevékenységet végző vállalkozás, vagy annak képviselője, aki a Szolgáltató szolgáltatásait használja és igénybe veszi, így ő egyben a Fiók tulajdonosa.
 • Szolgáltató: az a vállalkozás vagy vállalkozó, aki az Ügyfelek részére a szolgáltatásokat biztosítja.
 • Felek: Szolgáltató és Ügyfél együttesen.
 • Felhasználó: az a magánszemély vagy üzletszerű gazdasági tevékenységet végző vállalkozás, vagy annak képviselője, aki szerződéses munkaviszonyban vagy megbízási szerződéses viszonyban áll az Ügyféllel.
 • Vállalkozás: aki az 1997. évi CLV. törvény 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.
 • Weboldal: a www.autoreg.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszkö: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
 • Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
 • Szerződés: Szolgáltató és Ügyfél között a weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejött adásvételi szerződés.
 • Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.
 • Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás az Ügyfél részére szolgáltatást nyújt, vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, az Ügyfél pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás, vagy annak közvetítője egy weboldalon, vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és az Ügyfél az adott weboldalon, vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást.
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • AUTOREG Ügyviteli Rendszer: a Szolgáltató által fejlesztett web alapú online szoftver, más néven Autókereskedő szoftver, amely különálló modulokból áll.
 • Előfizetői Szolgáltatáscsomagok: a Szolgáltató által nyújtott Autoreg Ügyviteli Rendszer moduljai, amelyek közül az Ügyfelek választhatnak – legyenek azok ingyenes vagy díj ellenében elérhető –, Előfizetői Szolgáltatáscsomagoknak nevezzük. Ezek az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalma eltérő lehet egymástól.
 • Előfizetői díj: az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok ellenértékeként kifizetett díj.
 • Előfizetői Szerződés: a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződést jelenti. Az Előfizetői Szerződés nem fizikai formában kerül megkötésre, hanem tartalmilag a www.autoreg.hu weboldalon keresztül, az online próbaidőszak igénylése vagy online megrendelés során megadott adatok és tett nyilatkozatok, valamint az ÁSZF és Adatkezelés elfogadásával elektronikus úton jön létre.
 • Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Előfizetői Szolgáltatáscsomagokról és lényeges tulajdonságairól az www.autoreg.hu weboldalon tájékozódhat. A weboldalon található adatok tájékoztató jellegűek, bővebb információért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a weboldalon megadott elérhetőségeken.

A Szolgáltató az Ügyfelek által megvásárolható Előfizetői Szolgáltatáscsomagok és esetlegesen hozzá tartozó weboldalt forgalmaz, melyen az Ügyfél bemutathatja és értékesítheti a termékeit. Az Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat az www.autoreg.hu weboldalról az online próbaidőszak igénylésével vagy online megrendelés elküldésével elektronikus úton rendelheti meg.

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

3.1. Az ÁSZF hatálya

Az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napjától (ami az oldal tetején található) lép hatályba és annak módosításáig vagy visszavonásig érvényes.

3.2. Az ÁSZF elfogadása

Jelen ÁSZF a Szolgáltató által forgalmazott Előfizetői Szolgáltatáscsomagokra és egyéb szolgáltatásokra terjed ki. A leendő Ügyfélnek a próbaidőszak igénylése vagy az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok megrendelésének véglegesítése (vásárlása) előtt kötelessége megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A próbaidőszak igénylésével, az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok megrendelésével az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3.3. Az ÁSZF módosítása

Az ÁSZF módosítása a weboldalon történő megjelenéstől érvényes és a már addig létrejött Előfizetői Szerződéseket is érintik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató az ÁSZF módosításairól, azok életbe lépését megelőzően, az Ügyfeleket e-mailben tájékoztatja.

Az ÁSZF módosítások életbe lépésekor az Ügyfél csak és kizárólag úgy tud bejelentkezni az admin felületre, hogy előtte elfogadja a módosult ÁSZF rendelkezéseit.

4. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

4.1. Az Előfizetői Szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

4.2. Tájékoztatás az Előfizetői Szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát állít ki.

4.3. Az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok és szolgáltatások igénybevételének feltételei

A Szolgáltató által biztosított Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat és esetlegesen hozzá tartozó weboldal felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetők el, akik online próbaidőszakot igényelnek vagy online megrendelnek elektronikus úton a Szolgáltatótól a szolgáltatást és ezzel igazolják, hogy:

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy;
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőség megadásával regisztrál.

4.4. Próbaidőszak, a próbaidőszak igénylése és lemondása

A Szolgáltató az Ügyfelek részére online igénylés esetén 30 naptári napos ingyenes próbaidőszakot biztosít a Szolgáltató által biztosított egyedi (csak az igénylő Ügyfél részére biztosított) domain név alatt, amelynek során korlátlanul és kötöttségek nélkül használhatja a kiválasztott Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat.

4.4.1. Próbaidőszak igénylése

A próbaidőszakot az Ügyfél az www.autoreg.hu weboldalán a “Próbaidőszak” menüpont alatt tudja igényelni, ahol egy online form kitöltésével elektronikus úton küldi el az igénylését a Szolgáltató felé. A Szolgáltató ezen online form felületén az Ügyfél részére biztosítja a jelen ÁSZF és Adatkezelés megismerésének lehetőségét és elfogadását. Az online form kitöltése során az igénylő Ügyfél kijelenti, hogy az ÁSZF-t elolvasta és elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint meg kell adnia az igényléshez a következő adatokat:

 • cégnév,
 • képviselő,
 • telephely cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • megjegyzés (nem kötelező),
 • jelenlegi gépjármű állomány mennyiségét (35 autóig , 75 autóig, 150 autóig, 300 autóig),
 • tervezett díj fizetési ütemezést (havi, negyedéves, féléves, éves),
 • használni kívánt Autoreg Ügyviteli Rendszer moduljait.

A Szolgáltató által jóváhagyott próbaidőszak megkezdéséről, kialakított egyedi domain névről, első belépési adatokról elektronikus úton értesíti az Ügyfelet, amelynek dátuma a Próbaidőszak megkezdését jelenti.

4.4.2. Próbaidőszak lemondása

Az Ügyfél a próbaidőszak alatt (azaz 30 napon belül) mindenféle kötelezettség nélkül lemondhatja az ingyenes próbaidőszakot, amelyet a www.autoreg.hu weboldalán a “Próbaidőszak” menüpont alatt tehet meg.

A próbaidőszak alatti próbaidőszak lemondása esetén, az Ügyfél részére biztosított egyedi domain név alatt, az Ügyfél által használt AUTOREG Ügyviteli Rendszer hozzáférése és a rendszerben létrehozott és kezelt adatok véglegesen törlésre kerülnek. Ezen törölt adatokat az Ügyfél a Szolgáltatótól nem követelheti, valamint kártérítési igénnyel nem élhet.

Amennyiben az Ügyfél a próbaidőszak alatt nem küldi el elektronikus úton a lemondási szándékát a Szolgáltató részére, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Felek között létrejön az Előfizetői Szerződés a próbaidőszak igénylése alapján megadott adatok szerint. Az Előfizetői Szerződés megkezdésének a dátuma a következő hónap első napja, azaz az Előfizetői Szerződés időtartama ettől a naptól számítva 1 (egy) év határozott időtartamra szól.

4.5. Az Előfizetői Szerződés időtartama

Az Ügyfél által online megrendelt Előfizetői Szolgáltatáscsomagok a Szolgáltató által küldött megrendelés visszaigazolásában megadott megrendelés megkezdésének dátumától számított 1 (egy) év határozott időtartamra szól. A határozott idő lejártát követően, amennyiben legkésőbb a lejárat időpontját 15 (tizenöt) nappal megelőzően az Ügyfél nem mondja fel a szerződést, úgy a szerződés időtartama újabb 1 (egy) év határozott időtartammal meghosszabbodik.

4.6. Előfizetői Szerződés létrejötte, módosítása, felmondása és megszűnése

4.6.1. AZ Előfizetői szerződés létrejötte

Az Előfizetői Szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között jön létre oly módon, hogy az Ügyfél az www.autoreg.hu weboldalán a "Megrendelés" menüpont alatt egy online megrendelő form kitöltésével elektronikus úton küldi el a megrendelését a Szolgáltató felé vagy ha igénybe vette a jóváhagyott próbaidőszakot és ezen próbaidőszak alatt nem küldte el elektronikus úton a próbaidőszak felmondását a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató az www.autoreg.hu weboldalán a "Megrendelés" menüpont alatt ezen online form felületén az Ügyfél részére biztosítja a jelen ÁSZF és Adatkezelés megismerésének lehetőségét és elfogadását. Az online form kitöltése során az igénylő Ügyfél kijelenti, hogy az ÁSZF-t elolvasta és elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint meg kell adnia a megrendeléshez a következő adatokat:

 • cégnév,
 • képviselő,
 • telephely cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • megjegyzés (nem kötelező),
 • jelenlegi gépjármű állomány mennyiségét (35 autóig , 75 autóig, 150 autóig, 300 autóig),
 • fizetési ütemezést (havi, negyedéves, féléves, éves),
 • használni kívánt Autoreg Ügyviteli Rendszer moduljait.

Az Előfizetői Szerződés teljes mértékben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó érvényes jogszabályoknak. Az Előfizetői Szerződés elektronikus úton jön létre és kerül elfogadásra, ami azt jelenti, hogy nem igényel kinyomtatott dokumentumot és aláírást.

Az Előfizetői Szerződés létrejötte után, valamint a teljes időtartama alatt az Ügyfelek és Felhasználók részére az ÁSZF és Adatkezelés letölthető és nyomtatható formában is elérhető az www.autoreg.hu weboldalán. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének, és az Előfizetői Szerződés teljes adata hozzáférhetővé vált számára, betartva ezzel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó érvényes jogszabályokat.

4.6.2. Az Előfizetői Szolgáltatásscsomag felületének kialakítása és határideje

Az Előfizetői Szerződés létrejötte után a korábbi próbaidőszak igénylése esetén az Ügyfél kérésére Szolgáltató kialakítja az Ügyfél által biztosított domain neve alatt (ami a Szolgáltató által biztosított szerveren fut) az AUTOREG Ügyviteli Rendszer admin felületét.

Az Előfizetői Szerződés létrejötte után próbaidőszak igénylése nélküli megrendelés esetén az Ügyfél kérésére Szolgáltató kialakítja a Szolgáltató által biztosított Ügyfél részére egyedi és csak az Ügyfél számára fenntartott domain nevet vagy az Ügyfél által biztosított domain neve alatt (ami a Szolgáltató által biztosított szerveren fut) az AUTOREG Ügyviteli Rendszer admin felületét.

A teljesítési határidő mindkét esetben a megrendeléstől számított 168 óra. Ez a határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

4.6.3. Az Előfizetői szerződés módosítása

Az Előfizetői Szerződés érvényessége alatt az Ügyfélnek lehetősége van magasabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomagra váltani, amely más vagy több Autoreg Ügyviteli Rendszer modulját tartalmazza.

Az Ügyfél az www.autoreg.hu weboldalán a "Megrendelés" menüpont alatt egy online megrendelő form kitöltésével elektronikus úton küldi el a megrendelését (megrendelés módosítás megjelöléssel) a Szolgáltató felé és a Szolgáltató nyilvántartásba veszi ezt, és értesíti az Ügyfelet a jóváhagyott módosításokról, valamint a nyilvántartásba vétel napjáról, így ennek következtében az Előfizetői Időszak, amely a módosítás előtti időszak volt, szintén módosul.

A magasabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag a jóváhagyott módosítás napjától érvényes és 1 (egyben) év határozott időtartamra szól.

A magasabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag jóváhagyásának, és így hatályba lépésének feltétele az Előfizetési Díjának megfizetése és a jóváhagyott módosításnál igényelt Autoreg Ügyviteli Rendszer moduljai a hatályba lépés időpontjától válnak elérhetővé.

Az alacsonyabb Előfizetői Szolgáltatáscsomagra történő váltásra, azaz az Autoreg Ügyviteli Rendszer moduljainak csökkentésére csak és kizárólag az Előfizetési Idő lejárta előtt 15 (tizenöt) nappal kell elküldenie elektronikus úton az www.autoreg.hu weboldalán a "Megrendelés" menüpont alatt egy online megrendelő form kitöltésével a megrendelését (megrendelés módosítás megjelöléssel) Szolgáltató felé.

4.6.4. Az Előfizetői szerződés felmondása

Az Ügyfélnek az Előfizetői Szerződés felmondására az Előfizetői Szerződés határozott idő lejárta előtt 15 (tizenöt) nappal van lehetősége, amelyet a www.autoreg.hu weboldalán a “Megrendelés” menüpont alatt (megrendelés lemondás megjelöléssel) tehet meg.

A Szolgáltató ezt a kérelmet elfogadja és értesíti az Ügyfelet, hogy az Előfizetői Szerződés lejárati határidejétől számítva az Ügyfél részére biztosított egyedi domain név alatt vagy az Ügyfél által biztosított egyedi domain név alatt, az Ügyfél által használt AUTOREG Ügyviteli Rendszer hozzáférése megszűnik.

A Szolgáltató biztosítja lejárati határidőn túl 15 (tizenöt) napig az Ügyfél kérése esetén a rendszerben létrehozott és kezelt adatok letöltését részben SQL adatbázis részben digitális fájl(ok) formájában az Ügyfél részére. A lejárati határidőn túl 16 nappal a rendszerben létrehozott és kezelt adatok véglegesen törlésre kerülnek. Ezen törölt adatokat az Ügyfél a Szolgáltatótól nem követelheti, valamint kártérítési igénnyel nem élhet.

4.6.5. Az Előfizetői szerződés megszűnésének esetei

 • Az Ügyfél részére az Előfizetői Szerződés felmondását követően a még kifizetett időszak végéig az Előfizetői Szolgáltatásscsomag elérhető marad, majd inaktívvá válik, végül az inaktivitást követő 16 nap után törlésre kerül.
 • A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja az Előfizetői Szerződést az alábbi esetekben:
  • Az Ügyfél az esedékes szolgáltatási díjfizetési kötelezettségével 45 napot meghaladóan késedelembe esik.
  • A 8.6. pont szerinti kötelezettségek megsértése esetén.
  • 60 napot meghaladó vis maior esete.
 • Amennyiben a Szolgáltató jogsértő tevékenységet tapasztal az Ügyfél által használt Előfizetői Szolgáltatáscsomagokban úgy jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni a szolgáltatást, amelyről az Ügyfélnek értesítést küld elektronikus úton. A felfüggesztésből eredő károkért az Ügyfél kártérítésre nem jogosult, az addig kifizetett szolgáltatási díjat nem követelheti vissza.
 • Az Ügyfél rendkívüli felmondással élhet a következő esetekben:
  • Ha a Szolgáltató anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti az Előfizetői Szolgáltatásscsomag szolgáltatásait.

4.7. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok, díjak és annak fizetése, késedelmes fizetés

4.7.1. Előfizetői szolgáltatáscsomagok

A Szolgáltató által biztosított Előfizetői Szolgáltatáscsomag, azaz az AUTOREG Ügyviteli Rendszer moduljainak kínálata, tartalma és díjszabása egymástól eltérhető lehet. Az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok és egyéb szolgáltatások tartalmáról, díjairól az www.autoreg.hu weboldalon tájékozódhat.

4.7.2. Előfizetői díj

A Szolgáltató által biztosított Előfizetői Szolgáltatáscsomagok és egyéb Szolgáltatások díjairól a www.autoreg.hu weboldalon az Árak menüpontban tájékozódhat.

A feltüntetett árakat ÁFA nem terheli.

A szolgáltatás előfizetési díjért vehető igénybe, a díjazás szabadáras.

Az előfizetési díjak minden év január 1. napjától módosulhatnak, az árképzés időpontjában rendelkezésre álló (a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett) 12 havi szolgáltatói árindex mértékének figyelembevételével, valamint ezen túlmenően a szolgáltatás díját a Szolgáltató jogosult módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetőleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek:

 • üzemeltetési, működési költségek emelkedése,
 • a szolgáltatás korszerűsítése, fejlesztése,
 • jogszabály módosulása.

4.7.3. Előfizetői díj megfizetése

Az Ügyfeleknek az Előfizetői Díjat az Előfizetői időszakban előre kell megfizetniük. Az Ügyfeleknek lehetőségük van választani, hogy az Előfizetői Díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves részletekben szeretnék kifizetni.

Az Ügyfeleknek az Előfizetői Díjak kiegyenlítésére a következő fizetési lehetőség áll rendelkezésre:

 • Banki átutalással a Szolgáltató által Ügyfél részére kiállított számla alapján.

4.7.4. Előfizetői díj késedelmes fizetésének jogkövetkezményei

Az Ügyfél az Előfizetői díj megfizetésével késedelembe esik, abban az esetben a Szolgáltató értesíti és megkéri elektronikus úton az Ügyfelet a számla lejárati határidő napján, hogy rendezze a tartozását.

Késedelmes fizetés következményei:

 • A számla lejárati határidőn túl 5 nappal, amennyiben az Előfizetői díjat nem rendezi az Ügyfél, úgy a Szolgáltató ismételten megkéri elektronikus úton az Ügyfelet, hogy rendezze a tartozását.
 • A számla lejárati határidőn túl 10 nappal, amennyiben az Előfizetői díjat nem rendezi az Ügyfél, úgy a Szolgáltató részlegesen korlátozza az AUTOREG Ügyviteli Rendszer moduljainak használatát, amíg az Előfizetői díj nem kerül megfizetésre.
 • A számla lejárati határidőn túl 15 (tizenöt) nappal, amennyiben az Előfizetői díjat nem rendezi az Ügyfél, úgy a Szolgáltató teljesen korlátozza az AUTOREG Ügyviteli Rendszer moduljainak használatát, amíg az Előfizetői díj nem kerül megfizetésre és ezen kívül egyszeri visszaállítási díj megfizetése ellenében teszi újra használhatóvá az Ügyfél részére az Autoreg Ügyviteli Rendszer moduljait.

5. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

5.1. Egyedi kiegészítő fejlesztés az AUTOREG Ügyviteli Rendszerhez

Az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok funkcióinak bővítésére és a hozzá tartozó weboldal design megoldásainak módosítására igényelhető egyedi fejlesztés. Arról, hogy az adott fejlesztés mennyi időt vesz igénybe, kizárólag az AUTOREG csapata hoz döntést, melyről az Ügyfélnek részletes tájékoztatót küld elektronikus levél formájában. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyedi fejlesztés kedvezményes fizetési kötelezettséget von maga után, mivel az új létrehozott és lefejlesztett funkciókat a Szolgáltató többi Ügyfele részére frissítheti.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy egyedi fejlesztés esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a szerzői jog a Szolgáltatót illeti.

5.2. Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer fejlesztése, módosítása

A Szolgáltató az AUTOREG Ügyviteli rendszer szerkezetét, megjelenését, design elemeit valamint az AUTOREG Ügyviteli rendszer meglévő moduljait, a modulok funkcióit és annak megjelenését fejlesztés és megújítás céljából módosíthatja, bővítheti az Ügyfél hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató egyoldalúan létrehozhat az AUTOREG Ügyviteli Rendszerhez új modulokat új funkciókkal, amelyek lehetnek díjmentesek és azokat díjfizetés nélkül használhat az Ügyfél.

A Szolgáltató egyoldalúan létrehozhat az AUTOREG Ügyviteli Rendszerhez olyan új modulokat új funkciókkal, amelyeknek plusz díjai vannak és azok csakis díjfizetés ellenében használható.

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer új moduljairól és árairól az www.autoreg.hu weboldalon részletesen tájékozódhat.

6. BIZTONSÁGI ADATMENTÉS

6.1. Biztonsági adatmentés, annak tárolási helye és törlése

6.1.1. Biztonsági adatmentés

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használata során keletkezett adatokról a Szolgáltató minden esetben biztonsági másolatot készít.

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer alapértelmezetten a Szolgáltató szerverére készít biztonsági mentést, amelyet az Ügyfél módosíthat úgy, hogy saját tárterületére kéri a biztonsági adatmentést FTP-n keresztül.

6.1.2. Biztonsági adatmentés helye

 • Alapértelmezetten a Szolgáltató szerverén történik az automatikus biztonsági mentés az adatbázisról (az Ügyfél által generált adatok alapján) és a fájlokról.
 • Az Ügyfél módosítása alapján az Ügyfél által meghatározott tárterületre (amely az Ügyfél tulajdona) történhet automatikus biztonsági mentés az adatbázisról (az Ügyfél által generált adatok alapján) és a fájlokról.

6.1.3. Biztonsági adatmentés törlése

Az Ügyfél az AUTOREG Ügyviteli Rendszer használata során keletkezett adatokat az AUTOREG Ügyviteli Rendszer Ügyfélre vonatkozó saját admin felületén saját felelősségére törölheti.

7. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Felhasználási jog biztosítása

A Szolgáltató biztosítja az Ügyfél számára a jelen ÁSZF-ben meghatározott Előfizetői Szolgáltatáscsomagok felhasználási jogát.

7.2. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok biztosítása

A Szolgáltató biztosítja az elérhetőséget (az Ügyfél részére biztosított egyedi domain név alatt vagy az Ügyfél által biztosított egyedi domain név alatt) az Ügyfél számára a jelen ÁSZF-ben meghatározott Előfizetői Szolgáltatáscsomagok azon részének, amelyet a próbaidőszak igénylésével vagy az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok online megrendelésével kiválasztott az Ügyfél.

7.3. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok bemutatása

A Szolgáltató az Ügyfél részére részletesen bemutatja az AUTOREG Ügyviteli Rendszert és annak mindegyik modulját személyesen vagy online csatornán keresztül, illetve ismerteti az Ügyféllel az ÁSZF pontjait.

7.4. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok módosítása, fejlesztése

Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok, azaz az Autoreg Ügyviteli Rendszer moduljait, annak valamennyi funkcionalitását egyoldalúan módosítani, fejleszteni, valamint az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok rendeltetésszerű működéséhez szükséges karbantartási feladatokat elvégezni úgy, hogy a fejlesztés és módosítás nem jelentheti a korábban felvitt adatok és létrehozott dokumentumok használhatóságának megszűnését, vagy funkcionalitásban bekövetkezett csökkenését.

7.5. Jóhírnév védelme

A Szolgáltató köteles tiszteletben tartani és hozzájárulni az Ügyfél és Felhasználó jó hírnévhez. Az Ügyfél és Felhasználó jó hírnevének védelme kiemelt fontosságú a jelen ÁSZF keretében.

7.6. Díjmentes adat-visszaállítás

Amennyiben a Szolgáltató hibájából bekövetkező adatvesztés vagy technikai hiba következik be, úgy a szolgáltató köteles díjmentes adat visszaállítást biztosítani az Ügyfél számára abban az esetben, ha a biztonsági adatmentés a Szolgáltató saját szerverén elérhető. Amennyiben a biztonsági adatmentés az Ügyfél tárhelyén van, a díjmentes visszaállítást a Szolgáltató csak akkor tudja elvégezni, ha az Ügyfél elküldi elektronikus úton a Szolgáltató részére a biztonsági másolatot.

7.7. Ügyfél értesítése

Amennyiben a Szolgáltató, rajta kívül álló okok miatt, nem tudja biztosítani a jelen ÁSZF keretében meghatározott rendelkezésre állást az Ügyfél számára, úgy köteles haladéktalanul értesíteni őt.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná vagy hátráltatja.

7.8. Útmutatók biztosítása

A Szolgáltató az Ügyfél számára jogi megfelelést segítő útmutatókat biztosít (pl.: GDPR Adatvédelmi tájékoztató minta). Szolgáltató kifejezetten felhívja Ügyfél figyelmét, hogy az útmutatók mintáknak minősülnek, Ügyfélnek kötelessége a forgalmazni kívánt termékekre, vagy szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályzati rendszer kialakítása. Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget az útmutatók használatából eredő minden kárért.

8. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató Előfizetői Szerződés teljesítését elfogadni és a teljesítés előtt járó Előfizetői Díjat a Szolgáltatónak megfizetni. Az Ügyfél köteles jelen Előfizetői Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat a Szolgáltatónak biztosítani.

8.2. Adatok valódisága

Az Ügyfél és az Ügyfél egyes Felhasználói, ideértve a Fiók Tulajdonost, egyértelműen kijelentik és szavatolják, hogy a Szolgáltató számára megadott adatok és információk valósak, hitelesek és azokat szabályosan és pontosan adták meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

Az Ügyfelek a megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek értesíteni a Szolgáltatót, amely esetleges elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8.3. Az Ügyfél jogszerű használatának kötelezettsége

A Szolgáltatás csak a hatályos jogszabályok betartásával, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen ÁSZF betartásával vehető igénybe.

Az Ügyfél a jelen ÁSZF rendelkezéseivel ellentétben vagy jogszabályba ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja az Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat, amivel a Szolgáltató jó hírnevét is sérti, abban az esetben a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Ügyfél felelősségre vonása megtörténjen, valamint jogosult az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok igénybevételét részben vagy teljes egészében korlátozni úgy, hogy az Ügyfél részére biztosított egyedi domain név alatt vagy az Ügyfél által biztosított egyedi domain név alatt, az Ügyfél által használt AUTOREG Ügyviteli Rendszer hozzáférése és a rendszerben létrehozott és kezelt adatok véglegesen törlésre kerülnek. Ezen törölt adatokat az Ügyfél a Szolgáltatótól nem követelheti, valamint kártérítési igénnyel nem élhet.

Olyan eszközöknek, rendszereknek vagy megoldásoknak a használata szigorúan tilos, amelyek a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatások működésének szándékos leállítását célozzák.

8.4. Jóhírnév védelme

Az Ügyfelek és Felhasználók kötelesek tiszteletben tartani és megőrizni a Szolgáltató jó hírnévhez való jogát. A Szolgáltató jó hírnevének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF alapján.

8.5. Az Ügyfél értékesítési folyamata

Az Ügyfél kijelenti, hogy az Ügyfélhez tartozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagokban történő termékek értékesítési folyamatában a Szolgáltató nem vesz részt, az Ügyfél vásárlójával nem áll semmilyen kapcsolatban, kizárólag az Ügyféllel áll szerződésben. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó jogviták rendezése kizárólag az Ügyfél, a vevő és az adott szakhatóság között zajlik.

8.6. Az Ügyfél egyéb kötelezettségei

Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat kizárólag saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Az esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Az Ügyfél elfogadja, hogy az Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat a számára kialakított egyedi domain név alatt vagy az Ügyfél által biztosított egyedi domain név alatti admin felületen tudja kezelni.

Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldésre és az adatvédelemre (GDPR) vonatkozó szabályokkal, valamint az Ügyfél köteles minden elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségnek eleget tenni.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató karbantartási kötelezettségek végrehajtásának vagy technikai segítségnyújtás céljából jogosult bejelentkezni az Ügyfél részére kialakított (egyedi domain név alatt vagy az Ügyfél által biztosított egyedi domain név alatt) AUTOREG Ügyviteli Rendszerébe.

Az Ügyfél az őt érintő csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárásról, a jegyzett tőkéjének csökkenéséről, cégformájának változásáról, más társaságba történő beolvadásáról vagy szétválásról, illetve tulajdonosi körében történt változásról köteles a Szolgáltatót 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni.

9. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEK

9.1. Rendelkezésre állás

A Szolgáltató garantálja, az általa biztosított Előfizetői Szolgáltatáscsomagoknak 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99 %-os rendelkezésre állással. Ez maximálisan évi 87,6 óra leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltató számára, amelybe beletartoznak az előre bejelentett karbantartási idők és a technikai problémák is. Amennyiben nem teljesül a 99 %-os rendelkezésre állás, úgy az Ügyfél kérheti a szolgáltatás ingyenessé tételét az adott hónapra.

9.2. Technikai feltételek

Az Ügyfélnek az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok igénybevételéhez rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amik a következők lehetnek:

 • szélessávú internet kapcsolat,
 • internet böngésző futtatására alkalmas eszköz (számítógép, tablet, mobiltelefon),
 • internet böngésző (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox) legfrissebb verziója.

Amennyiben az Ügyfél olyan böngészőt használ, ami nem szerepel a fent említett támogatott böngészők között, és ennek következtében esetlegesen hibákat észlel, a Szolgáltató nem köteles ezeket a hibákat javítani, és semmilyen felelősséget nem vállal az esetlegesen keletkező károkért.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató szükség esetén az év, hónap és hét bármely napján, 22:00 és másnap hajnali 4:00 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet. Ez idő alatt az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok egy része vagy teljes egészében nem lesz elérhető és ez a karbantartási időszak nem számít bele a rendelkezésre állási időbe.

10. FELELŐSSÉG

Az www.autoreg.hu weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél az Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget az Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltató az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok nem megfelelő használatából eredő károkért és az esetlegesen elmaradt haszonért nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató az Ügyfél által bonyolított ügyleteiért és az Előfizetői Szolgáltatáscsomagokon keresztül forgalmazott termékekért nem tartozik felelősséggel.

Az www.autoreg.hu weboldal és az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél által az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

11. TITOKTARTÁS

Az ÁSZF teljesítése során bármely fél számára nyilvánvalóvá válnak azok az információk, adatok és összeállítások, amelyek a másik fél működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódnak. Ezek az információk üzleti titoknak minősülnek, és az illetéktelen személyek általi megszerzésük, hasznosításuk, másokkal való megosztás vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult fél gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Az üzleti titkok különösen, de nem kizárólagosan, magukban foglalják a következőket:

 • Know-how.
 • Program forráskód.
 • A Felek alvállalkozóinak, partnereinek adatai.
 • A Felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk.

A Felek kötelesek biztosítani a titoktartást a vonatkozó jogszabályok és a jelen Előfizetői Szerződés rendelkezései szerint. A Feleknek tilos a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelen módon felhasználni, illetéktelen személlyel megosztani, átadni, közölni vagy nyilvánosságra hozni a titoktartási kötelezettség hatálya alatt.

A Feleket a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli, és tilos a másik fél írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek bármilyen formában átadni a tudomásukra jutó titkokat. Ez a kitétel nem alkalmazandó, ha a Szolgáltatás valamely harmadik fél rendszerével összekapcsolódik, és a Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése érdekében az adatokat továbbítja a harmadik fél részére. Ha a továbbított adatok vagy információk illetéktelenek kezébe kerülnek a továbbítás során fellépő hibák vagy rosszindulatú támadások miatt, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A titoktartási kötelezettség a jelen ÁSZF megszűnését követően is érvényben marad, és korlátozás nélkül fennáll.

A Felek titoktartási kötelezettsége kivételt képez azon esetekben, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében vagy bíróság, illetve hatóság kötelezésére hozza nyilvánosságra vagy adja át a fenti adatok valamelyikét. Minden ilyen esetről a Felek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást, kivéve, ha ennek közlése a folyamatban lévő eljárás érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

Az adatok titoktartása nem akadályozza a Feleket abban, hogy a közöttük lévő Előfizetői Szerződésről és annak tartalmáról számot adjanak jogi tanácsadóinak és könyvelőjüknek, ugyanakkor tájékoztatniuk kell ezeket a személyeket arról, hogy a titoktartási kötelezettség rájuk is vonatkozik. A Felek felelősek jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mintha az a sajátjuk lenne.

A Felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá, tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésében jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A felek továbbá a köztük fennálló jogviszony létesítésével elismerik, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.

A Szolgáltató az alvállalkozóival, valamint egyéb közreműködőivel a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget szintén betartatja.

12. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS HIBAJAVÍTÁS

12.1. Ügyfélszolgálat

Az Ügyfél a lenti elérhetőségek segítségével, elektronikus úton írásban vagy szóban nyitvatartási időben veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 • Weboldal: www.autoreg.hu
 • E-mail cím: hello@autoreg.hu
 • Telefonszám: +36 20 851-91-24

Nyitvatartási idő:

 • Minden hétköznap 8:30 - 16:00

12.2 Hibajavítás

Az Ügyfél által rendeltetésszerű használatból eredő technikai problémák javítása az alábbiak szerint történik, munkaidőtől függetlenül.

 • Kritikus hiba (amely akadályozza az AUTOREG Ügyviteli Rendszer moduljainak működését) 12-24 óra alatt javításra kerül.
 • Alacsony fontosságú hiba (a látogatók számára nem látható hiba) 24-48 óra alatt javításra kerül.
 • Nem rendeltetésszerű használatból keletkezett hibák javítása maximálisan 72 óra.

13. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

13.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Weboldal: www.autoreg.hu
 • E-mail cím: hello@autoreg.hu

Az Ügyfél a szolgáltatással, vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a fenti elérhetőségeink bármelyikén előterjesztheti. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek megküldi e-mail-ben.

Online adásvételi, vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Az Ügyfél panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően a bejelentkezés után nyújthatja be panaszát az online weboldalon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben Szolgáltató székhelye, vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége az Ügyfél igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

13.2. Jogvitára vonatkozó rendelkezésekk

A Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita eldöntésére, amennyiben az tárgyalások során nem rendeződik, a Felek alávetik magukat –pertárgyértéktől függően- a Győri Járásbíróság, és a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.

14. VIS MAIOR

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthatják el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: sztrájk, szükségállapot, háború, forradalom, terrorista cselekmények, szervertámadás, hacker támadás, jogosulatlan szerver hozzáférés, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó.

Vis maior esetén egyik fél sem felel a szerződésben foglalt k kötelezettség teljesítésért.

Nem minősül Vis maiornak az a fajta hacker támadás, Spam küldés, amely az Ügyfél gondatlanságára vezethető vissza vagy jelen ÁSZF Ügyfél általi megszegéséből származik.

15. SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, fotók, szövegek, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Szolgáltató írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Szalai Zsolt.

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).