Adatkezelési tájékoztató

Az adataid fontosak számunkra, amelyet a következőképpen kezelünk.

AUTOREG - Logó
AUTOREG - Autó flotta

Hatálybalépés napja: 2023.09.01.

1. BEVEZETŐ

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer üzemeltetője: Szalai Zsolt e.v. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik a számára személyes adatot adnak át, és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján Szalai Zsolt e.v. az alábbi tájékoztatást adja:

1.1. Vállalkozó adatai:

 • Név: Szalai Zsolt e.v.
 • Székhely: H-9019 Győr, Szent László út 172.
 • Telefonszám: +36 20 851-91-24
 • E-mail: hello@autoreg.hu
 • Weboldal: www.autoreg.hu

1.2. Adatvédelmi kérelmek

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérem elektronikus úton vegye fel a kapcsolatot a hello@autoreg.hu e-mail címen az Adatfeldolgozóval. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

1.3. Adatfeldolgozó

Szalai Zsolte.v.

1.4. Külföldi adattovábbítás

Nem történik külföldi adattovábbítás, sem az Európai Unió területére, sem azon kívüli területre.

1.5. Személyes adatok kezelése

Szalai Zsolt e.v. a Regisztrált felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket; valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvény, a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR – valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Szalai Zsolt e.v. elkötelezi magát az AUTOREG Ügyviteli Rendszer oldalán a Regisztrált felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Regisztrált felhasználók számára biztonságos szolgáltatás igénybevételi lehetőségek megteremtéséhez.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE

A Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Szalai Zsolt e.v. az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

Szalai Zsolt e.v. által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. (a továbbiakban Eht.) XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. Törvény);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Eker törvény);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

3. A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK

 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerétől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó személlyel végrehajtatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Regisztrált felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a (weboldal) oldalon keresztül regisztrál.
 • Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

4. ADATKEZELÉS ALAPELVEK

4.1. A személyes adatok köre és adatkezelés jogcíme

A Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésére Szalai Zsolt e.v. két esetben jogosult:

 • Ha az adatkezeléshez a Regisztrált felhasználó a felhasználói jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor hozzájárul.
 • Ha az adatok kezelését törvény elrendeli.

Az adatkezeléssel és a Regisztrált felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy Regisztrált felhasználókra, és így a magát egyéni Regisztrált felhasználónak deklaráló természetes személyre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Szalai Zsolt e.v. megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található Regisztrált felhasználói adatokra terjed ki. A jogalap a fentieken túl a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:

 • Felhasználónév
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Lakcím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

A felhasználó adatainak kezeléséhez a hozzájárulást – az „Adatkezelési tájékoztató” elolvasását és elfogadását követően – az AUTOREG Ügyviteli Rendszerbe való belépést megelőzően egy arra a célra feltűntettett checkbox kipipálásával és annak elküldésével adhatja meg.

4.2. Az adatkezelés célja

A Regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és esetleges értesítésének elősegítése. Az adatokat Szalai Zsolt e.v. felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a weboldal látogatása során a letöltött oldalakon, és Szalai Zsolt e.v. által kiküldött hírlevelekben cikkek, tanácsok, a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok és egyéb tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a Regisztrált felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a fenti célból mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy Ön a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Az Ön személyes adatai harmadik fél részére az Ön előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek átadásra. Ha nem szeretné, hogy az Adatkezelő az Ön fentiekben megadott személyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt célból kezelje, úgy elektronikus úton kérje adatai törlését a megadott e-mail címen. Amennyiben személyes adataiban változás áll be, úgy az előbbi elérhetőségeken tudja a regisztrált adatainak módosítását kérni.

4.4. Érintett személy jogai

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; /li>
 • személyes adatainak harmadik személy, mint Szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy tiltakozás a személyes adat használata ellen.

4.5. A személyes adatok törlése

A Regisztrált felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az hello@autoreg.hu címre juttathatja el. A törlési igény Szalai Zsolt e.v. általi elfogadásának feltétele, hogy a törlési igény a weboldalon keresztül, az igény arról az e-mail címről érkezzen, amivel a felhasználói regisztráció megtörtént. Szalai Zsolt e.v. a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat olyan módon, hogy a korábban megjelenített adatokat ne lehessen újra helyreállítani.

Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisítéssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Ön bármikor jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, jelen hozzájárulását lemondhatja és kérheti adatai törlését.

Amennyiben azzal a kérelemmel fordul hozzánk, hogy töröljük személyes adatait a nyilvántartásból, úgy ezt a kérelmet egyúttal a hírlevelek és marketing anyagok küldésére is kiterjesztőleg értelmezzük. Amennyiben csupán a hírlevelünkről iratkozik le a jövőben, úgy a személyes adatait változatlanul továbbra is kezelni fogjuk az Ön törlési kérelméig.

4.6. A sütikkel (cookie) kapcsolatos tájékoztatás

A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a felhasználó webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Az AUTOREG Ügyviteli Rendszer célja a sütikkel, hogy megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók részére. A sütiket automatikusan nem fogadja el a böngésző, hanem az oldalra látogatónak kell elfogadni.

A weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Szalai Zsolt e.v. illetve az esetleges külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amennyiben a Regisztrált felhasználó böngészőjében letiltja ezen jel továbbítását, akkor is igénybe veheti a honlapon szereplő legtöbb megoldást, azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások egyes funkcióit nem tudja teljes mértékben igénybe venni.

Szalai Zsolt e.v. a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes és különleges adatokat nem használja, azonban jogosult azokat más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át harmadik személyeknek. Kivételt képez ez alól az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.

5. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az adatbiztonság keretében a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során a Szalai Zsolt e.v. által alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában minden tőle telhető intézkedést megtesz, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek. Szalai Zsolt e.v. a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel. Szalai Zsolt e.v. a kezelt személyes Regisztrált felhasználói adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik ahhoz, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását Szalai Zsolt e.v. meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

6. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

Szalai Zsolt e.v. a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, kommunikációt a megkeresés formájától függően szóban, telefonon, valamint a Regisztrált felhasználónak a rendszerében nyilvántartott e-mail címén keresztül folytatja. Szalai Zsolt e.v. elsősorban a Regisztrált felhasználó által Szalai Zsolt e.v.hoz való forduláskor használt e-mail címet használja a válaszadásra.

7. MARKETING ÜZENETEK

A Regisztrált felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes adatait Szalai Zsolt e.v. tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik személyek számára továbbítsa.

Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés semmilyen módon nem továbbítható annak a Regisztrált felhasználónak, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. E rendelkezés nem érinti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az igénybevevőt megillető jogokat.

A Regisztrált felhasználó kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Regisztrált felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szalai Zsolt e.v. a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a Regisztrált felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.

Az adatkezelés időtartamának lejártával a Regisztrált felhasználó személyes adatait Szalai Zsolt e.v. az érintettel történő azonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

A jelen adatkezeléssel összefüggésben panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:+36 1 391-1400, www.naih.hu) fordulhat, illetve pert indíthat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.